• #ErasmusDays

     • Naša škola oslávila 14.10.2021 európsky deň projektov Erasmus+. Keďže naša škola skončila práve 3 projekty a pracuje v ďaľších troch, bolo čo spomínať, ako aj plánovať.

      Naša škola sa pripája k dňom #ErasmusDays a praje účastníkom veľa zdravia a úspechov.

     • Návšteva MTF STU Trnava

     • Dňa 21.9.2021 žiaci III.D spolu s Mgr. Máriou Cipárovou navštívili MTF  STU v Trnave.  Pozreli  si urýchľovač  iónov- podobný ako je v CERN-e ,  500kV implantátor, magnetrónovú naprašovačku. Vyučujúci MTF si pre žiakov pripravili rôzne fyzikálne a chemické pokusy.

     • Rodičovské združenia

     • V dňoch od 22.09.2021 do 29.09.2021 sa budú realizovať online triedne rodičovské združenia. Organizácia a realizácia triednych rodičovských združení je v kompetencii triednych učiteľov, ktorí budú rodičov informovať o konkrétnom termíne a priebehu RZ.

     • Stravovanie

     • Od 6.9.2021 (pondelok) začína stravovanie v školskej jedálni pre žiakov, ktorí majú zaplatený preddavok na stravu.

     • Informácie k začiatku šk. roka 2021/2022

     • Otvorenie školského roka 2021/2022 bude  02. septembra 2021 (štvrtok) o 8.00 h. podľa nasledovného rozpisu:

       

      Otvorenie školského roka pre I. ročníky sa uskutoční o 8.00 h. v učebniach SOŠ elektrotechnickej v Trnave na Sibírskej ulici č. 1 v Trnave. Príchod a usadenie žiakov je v čase od 7.30 – 8.00 h.

      Otvorenie školského roka pre  II. ročníky  sa uskutoční o 8.30 h. v kmeňových triedach. Príchod a usadenie žiakov  je v čase od 8.00 – 8.30 h.

      Otvorenie školského roka pre  III. ročníky  sa uskutoční o 9.00 h. v kmeňových triedach. Príchod a usadenie žiakov  je v čase od 8.30 – 9.00 h

      Otvorenie školského roka pre  IV. ročníky  sa uskutoční o 9.30 h. v kmeňových triedach. Príchod a usadenie žiakov  je v čase od 9.00 – 9.30 h 

       

      Všetci žiaci sú povinní riadiť sa nasledovnými pokynmi, inak vstup do budovy nebude možný:

      • Pri príchode do školy mať vypísané a podpísané tlačivo Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (k stiahnutiu tu: Vyhlasnie_o_bezpriznakovosti.docx). Ak je žiak ubytovaný v Školskom internáte potrebuje mať vypísané a podpísané tlačivo 2 krát (1x škola, 1x internát)
      • Dodržiavať bezpečnostné opatrenia v súvislosti s COVID 19. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže písomným vyhlásením o bezpríznakovosti podpísaným zákonným zástupcom/plnoletým žiakom.

      Vstup rodičov na otvorenie školského roka nebude možný, okrem nevyhnutného sprievodu zdravotne ťažko postihnutých osôb (v prípade sprievodu žiaka je potrebné mať vypísané a podpísané tlačivo Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti, k stiahnutiu tu: Vyhlasnie_o_bezpriznakovosti_navstevnika.docx)

     • Potvrdenia

     • Oznamujeme žiakom, že potvrdenia sa budú vydávať v dňoch 26. - 27.8.2021 do 12.00 hod. a potom v ďalších dňoch nového školského roka od 2.9.2021.

     • Zelený objektív

     • V mesiaci marec 2021 sa žiak David Kiss z triedy III. E zúčastnil súťaže mladých fotografov Zelený objektív na tému Les. Davidovi bolo udelené uznanie za 4. miesto. Gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

      Ing. Stanislav Vragaš, PhD. - ZRPV

     • Matematický klokan

     • Naša škola sa aj tento školský rok pod vedením PaedDr. Sekerovej Kataríny zapojila do medzinárodnej súťaže  Matematický klokan, online formou. Súťažilo sa v dvoch kategóriách  - Kadet a Junior. V kategórii Kadet súťažilo 11 študentov a v kategórii Junior  10 študentov.

      Najlepšie výsledky dosiahli:v kategórii Kadet  

      1. Adrián Buška II.D
      2. Matej Harnúšek   II.D
      3.  Alex  Čuvala  I.D
      4. Rastislav Nemček I.A

      v kategórii  Junior

      1. Dominik Regenda  III.D
      2. Alex Maszay, Martin Dobiáš  III.D
      3. Fabián Žažo III.F

      Úlohy boli opäť zaujímavé, pestré, poskytovali možnosť zábavnou formou hľadieť na matematiku. Súťažiaci ďalej postupujú do zlosovania o mobilné telefóny, pričom im držíme palce.

     • 2. kolo prijímacích skúšok

     • Riaditeľka SOŠE Trnava vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok pre školský rok 2021/2022 na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried 1. ročníka:

      • v 4-ročnom študijnom odbore 3778 K technik informačných a telekomunikačných technológií  

      v 3-ročných učebných odboroch

      • 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika 
      • 2466 H 01 mechanik opravár – plynárenské zariadenia

      Prijímacie skúšky sa budú konať 22. júna 2021 na Strednej odbornej škole elektrotechnickej v Trnave.

      Kritériá prijímacieho konania TU

      Prihlášky je potrebné doručiť najneskôr do 15. júna 2021. Pozvánky na prijímacie skúšky budú odoslané elektronicky.

      Uchádzači o štúdium do učebných odborov budú prijatí bez prijímacej skúšky v zmysle kritérií prijímacieho konania.

      Kontaktná osoba pre prijímacie konanie: PhDr. PaedDr. Tatiana Nevolná, PhD., 0905 281 241

     • OZNAM o konaní skúšok

     • Oznamujeme absolventom, že skúška na overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach elektrických ako elektrotechnik podľa § 21 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. sa bude konať v dňoch

      9. a 10. júna 2021.

      Odborná príprava (školenie) bude prebiehať v dňoch 7. a 8. júna 2021.

      Na základe počtu prijatých prihlášok a prejaveného záujmu o absolvovanie odbornej prípravy Vám bude do 3. júna 2021 oznámený presný časový harmonogram a miestnosť konania odbornej prípravy a skúšky.

      Podrobnejšie informácie ako aj prihláška boli odoslané všetkým žiakom končiacich ročníkov v predmetných odboroch prostredníctvom aplikácie EduPage.

      Vyplnenú a lekárom potvrdenú prihlášku je potrebné odovzdať osobne v miestnosti č. 103 na prízemí školy alebo odoslať na e-mail: dvorakova.sosett@gmail.com do 31. mája 2021.

       

      Ing. Stanislav Vragaš, PhD.
      zástupca riaditeľky pre PV

     • Virtuálna prehliadka

     • Na našej stránke pribudla v hornom menu položka Virtuálna prehliadka, kde si môžte pozrieť školu zvnútra. Vyberte si miesto, na ktorom chcete začať a kliknite. 

      Najlepšie je začať tu: vstup do školy

      Sekcia je určená pre tých, ktorí u nás ešte neboli, ako aj pre všetkých, ktorí v škole kvôli Covidu neboli od októbra. Veríme, že sa vidíme už čoskoro.