• Vyhláška 508/2009 z.z.

    •  

     Naša škola v rámci učebných osnov vykonáva aj výuku v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásad ochrany pred úrazom elektrickým prúdom a poskytovania prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom.

     Ako súčasť záverečnej alebo maturitnej skúšky majú žiaci možnosť získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnika na elektrické zariadenia do 1000 V v objektoch triedy A.

     Osvedčenie získajú po vykonaní skúšky v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z.