• Predmetové komisie pracujú na úseku teoretického vyučovania.

    V školskom roku 2020/2021 budú pracovať podľa kategórií predmetov 5 predmetových komisií (PK):

    • predmetová komisia jazykov  
    • predmetová komisia všeobecnovzdelávacích prírodných a humanitných predmetov
    • predmetová komisia elektrotechnických predmetov
    • predmetová komisia strojárskych predmetov a TEZB
    • predmetová komisia informačno - komunikačných technológií

     

    Predmetové komisie teoretického vyučovania

     

    Predmetová komisia jazykov

    Predsedníčka komisie: PhDr. Monika Kučerková

    Predmety:  SJL, ANJ, NEJ

    Členovia komisie: Mgr. Zuzana Lacková, PaedDr. Ivana Kolníková, Mgr. Jana Krajčovičová, Mgr. Lucie Sečenová, Mgr. Marta Janecová, Mgr. Nina Štubňová Bachratá, Mgr. Ondrej Karkoška, PaedDr. Dzíbelová Miroslava

     

    Predmetová komisia všeobecnovzdelávacích prírodovedných A HUMANITNÝCH predmetov 

    Predsedníčka komisie: Mgr. Alena Ábelová

    Predmety: OBN, DEJ, TSV, ETV, NBV, MAT, FYZ

    Členovia:  Mgr. Mária Cipárová, PaedDr. Miroslava Dobáková, Mgr. Jozef Nehaj, PhDr.PaedDr. Tatiana Nevolná, PhD., Mgr. Miroslav Lošonský, Mgr. Peter Kopecký, PaedDr. Katarína Sekerová, Mgr. Alojz Fandel

     

    Predmetová komisia elektrotechnických predmetov  

    Predseda: Ing. Vladimír Andris

    Predmety: elektrotechnické

    Členovia: Ing. Rastislav Joštic, Ing. Vladimír Tačovský, Ing. Ján Boroš, Ing. Slávka Hazuchová, Ing. Gonda Miroslav

     

    Predmetová komisia strojárskych predmetov a TEZB 

    Predseda: Ing. Mária Šildová

    Predmety: strojárske, odborné predmety študijného odboru TEZB, ekonomické predmety

    Členovia: Ing. Iveta Krchnárová,  Ing. Vladimír Andris, Ing. Anna Tonkovičová

     

    Predmetová komisia informačno-komunikačných technológií 

    Predseda: Ing. Slávka Hazuchová

    Predmety: odboru MPS a GDM

    Členovia: PaedDr. Heráková Mucková , PhDr. Zdenko Gálik,

    Ing. Marián Nemeček, Ing. Mgr. Michal Bartošovič, Ing. Peter Baraník , Mgr. Juraj Krištof.

     

    Predmetové komisie odborného výcviku

     

    Pracujú na úseku praktického vyučovania. Zamerajú sa na túto činnosť:

    • Hodnotenie a analýzu odborného výcviku v strojárskych odboroch, elektro odboroch a odboroch informačných technológií.
    • Vypracovanie aktuálnych časovo-tematických plánov v súlade s preraďovacími plánmi.
    • Zabezpečovanie vnútornej kontroly odborného výcviku a vyhodnotenie zistených informácií.
    • Prípravu maturitných a záverečných skúšok.
    • Účasť na vzdelávaní a dozor nad začínajúcimi MOV.
    • Vedenie pedagogickej dokumentácie.
    • Zo získaných výsledkov hodnotenia vedomostí žiakov, ako aj z výsledkov hospitácií formulujú a predkladajú ZRPV opatrenia na skvalitnenie odborného výcviku.
    • Zasadajú mesačne a spolupracujú ako poradný orgán ZRPV pri metodickom riadení praktického vyučovania.

    Predseda predmetovej komisie odborného výcviku predkladá ZRPV časovo-tematické plány, preraďovacie plány, témy záverečných a maturitných skúšok, vedie zápisnice z rokovaní MKOV, navrhuje základné úväzky MOV a HMOV, navrhuje skúšobné komisie, kontroluje pedagogickú dokumentáciu MOV a úzko spolupracuje s technológom.

    Členovia navrhujú úprav a zmeny v časovo-tematických plánoch, navrhujú témy praktickej časti maturitných skúšok, záverečných skúšok, spolupracujú pri vytváraní cvičných a súborných prác pre jednotlivé odbory, úzko spolupracujú s predmetovými komisiami na úseku TV.

     

    V školskom roku 2020/2021 budú pracovať na odbornom výcviku podľa kategórií

    3 predmetové komisie (PK)

    • predmetová komisia odborného výcviku pre elektotechnické obory
    • predmetová komisia odborného výcviku pre strojárske obory
    • predmetová komisia odborného výcviku pre odbory informačných technológií 

     

    Predmetová komisia pre elektro odbory


    slaboprúd

    Predseda:              

    Členovia:                1. Boško Miroslav, Ing.

                              2. Hustý Róbert, Bc. 

                              3. Kuracina Rudolf

                              4. Zajac Ján


    silnoprúd

    Predseda:            

    Členovia:             1. Bachratý Jozef

                           2. Chovancová Mária

                           3. Mego František, Bc.

     

    Predmetová komisia pre strojárske odbory

    Predseda:             

    Členovia:             1. Iro Karol

                           2. Orlický Štefan

                           3. Ožvalda Vladimír  

                           4. Pinček Pavel 

                           5. Remišová Katarína


    Predmetová komisia pre odbory informačných technológií

    Predseda:           Mgr. Čadan Ivan

    Členovia:            1. Babic Frederik

                               2. Bagáč Roman 

                          3. Drábik Roman

                          4. Dvořáková Marcela, Ing.

                          5. Hesko Ondrej

                          6. Kusý Matej

                          7. Matelová Michaela, Ing.

     

    Metodicko-predmetové komisie

     

    Metodicko-predmetové komisie koordinujú činnosť medzi teoretickým a praktickým vyučovaním, navrhujú témy záverečných a

    maturitných skúšok, pripravujú testy, kontrolné a súborné práce pre žiakov a spolupracujú s vedením SOŠE pri sledovaní

    kvality výchovno-vzdelávacieho procesu a jeho výsledkov. Celková ich činnosť sa riadi Štatútom PK pri SOŠE Trnava.

     

    Metodicko-predmetová komisia elektrotechnických predmetov 

    Členovia:  Bc. Július Pallay, Bc. Róbert Hustý, Ing. Vladimír Andris

     

    Metodicko-predmetová komisia elektrotechnických predmetov

    Členovia:  Ing. Stanislav Vragaš, PhD., Ing. Vladimír Andris, Ing. Ján Boroš, Bc. František Mego, Ing. Miroslav Boško

     

    Metodicko-predmetová komisia strojárskych predmetov

    Členovia:  Ing. Vladimír Andris, Ing. Mária Šildová, Ing. Iveta Krchnárová, Rudolf Kuracina, Pavel Pinček

     

    Metodicko-predmetová komisia informačných technológií

    Členovia:  Ing. Peter Baraník, Ing. Slávka Hazuchová, PaedDr. Dana Heráková-Mucková, Ing. Marcela Dvořáková, Matej Kusý