• Informácie o prijímacom konaní na Strednú odbornú školu elektrotechnickú Trnava pre školský rok 2021/2022

    •  

     Podmienkou prijatia uchádzača na vzdelávanie je, že uchádzač nie je žiakom inej strednej školy.

      

     Dôležité termíny:

      

     do 16. apríla 2021

     •  riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na SOŠ elektrotechnickú

      

     do 20. mája 2021

     • riaditeľ strednej školy rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania
     • riaditeľ strednej školy zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle a výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania
     • riaditeľ strednej školy doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí

      

     do 25. mája 2021

     • zákonný zástupca žiaka doručí strednej škole potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium

      

     Prijímacie konanie pre 3-ročné učebné odbory

     • bez prijímacej skúšky

      

     Prijímacie konanie pre 4-ročné študijné odbory

     • pozostáva z prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky
     • 1. termín prijímacej skúšky:     3. mája 2021, v prípade potreby aj 4. mája 2021
     • 2. termín prijímacej skúšky:     10. mája 2021, v prípade potreby aj 11. mája 2021

      

      

     V školskom roku 2021/2022 otvárame 1. ročník dennej formy

     • štvorročného štúdia v nasledovných študijných odboroch:

      • 2697 K mechanik elektrotechnik s max. počtom 41 žiakov 

      • 2682 K mechanik počítačových sietí s max. počtom 29 žiakov

      • 3447 K grafik digitálnych médií s max. počtom 17 žiakov

      • 3693 K technik energetických zariadení budov s max. počtom 17 žiakov

      • 3778 K technik informačných a telekomunikačných technológií s max. počtom 17 žiakov

      

     • trojročného štúdia v nasledovných učebných odboroch:

      • 2466 H01 mechanik opravár – plynárenské zariadenia s max. počtom 10 žiakov 

      • 2683 H11 elektromechanik – silnoprúdová technika s max. počtom 19 žiakov