• Študijné odbory

    •  

     2697 K mechanik elektrotechnik - v tomto odbore je možné študovať aj v rámci DUÁLNEHO VZDELÁVANIA

     od tretieho ročníka zameranie: 2697 K mechanik elektrotechnik - silnoprúdová technika

     Absolvent študijného odboru mechanik elektrotechnik je kvalifikovaný pracovník schopný samostatne vykonávať práce pri projektovaní, konštrukcii, výrobe, montáži, ako aj v prevádzke a údržbe elektrotechnických inštalácií a elektrických zariadení. Absolvent v oblasti silnoprúdovej techniky pozná spôsoby výroby a rozvodu elektrickej energie. Ovláda funkciu a konštrukciu rôznych typov elektrických strojov a prístrojov, spôsob výroby a rozvodu elektrickej energie a zásady využitia elektrickej energie. Vie zhotoviť základnú projektovú dokumentáciu elektrických zariadení a inštalácií. Dokáže skúšať a obsluhovať elektrické stroje, prístroje a zariadenia. Pracuje s normami, elektrotechnickými tabuľkami a katalógmi.
     Pozná zásady a spôsoby navrhovania elektroinštalácií obytných budov, organizáciu a riadenie prevádzky jadrových a ostatných typov elektrární a pod., základy projektovania a konštruovania elektrických zariadení.  Vykonaním skúšky z odbornej spôsobilosti v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti zariadení získa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike.

     od tretieho ročníka zameranie: 2697 K mechanik elektrotechnik - automatizačná technika

     Absolvent študijného odboru mechanik elektrotechnik je kvalifikovaný pracovník schopný samostatne vykonávať práce pri projektovaní, konštrukcii, výrobe, montáži, ako aj v prevádzke a údržbe elektrotechnických inštalácií a elektrických zariadení. Absolvent v oblasti automatizačnej techniky ovláda princípy automatického riadenia výrobných procesov, jednotlivé prvky využívané v automatizačnej technike a využívanie PC v automatizačnej technike. Ovláda základné poznatky z oblasti výpočtovej techniky a jej využitia v oblasti elektrotechniky, pozná základnú meraciu techniku, princípy a metódy merania a vyhodnocovania, základné pojmy a princípy automatizačnej techniky. Po nástupnej praxi je pripravený na výkon technika konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového charakteru, ale aj na ďalšie funkcie v odborných útvaroch. 
     Vykonaním skúšky z odbornej spôsobilosti v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti zariadení, získava Osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike.

     od tretieho ročníka zameranie: 2697 K mechanik elektrotechnik - tepelno-technické a energetické zariadenia

     Absolvent študijného odboru mechanik elektrotechnik je kvalifikovaný pracovník schopný samostatne vykonávať práce súvisiace s vykonávaním dohľadu nad prevádzkou tepelno-energetických zariadení. Ovláda zásady funkčnosti a údržby riadiacich systémov používaných v tepelno-energetických zariadeniach v súlade s prevádzkovými predpismi, naučí sa  zabezpečovať výrobu tepelnej a elektrickej energie v predpísaných parametroch pri optimálnom využití výrobných a rozvodných zariadení a pri dodržiavaní bezpečnostných opatrení. Vykonaním skúšky z odbornej spôsobilosti v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti zariadení získa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike.

      

     2682 K mechanik počítačových sietí

     Študijný odbor mechanik počítačových sietí pripravuje absolventov v oblasti informačných technológií, počítačových sietí, diagnostiky, údržby a opravy počítačov a počítačových sietí, správy sietí a v oblasti komunikačných technológií.
     V odbornom vzdelávaní je príprava zameraná na získanie vedomostí a odborných kompetencií z oblasti hardvéru a softvéru počítačov, informačných technológií, služieb a sietí, ktoré sú doplnené právnymi poznatkami, ekonomickými a komunikačnými kompetenciami. 
     Absolvent dokáže navrhnúť, zostaviť, opraviť, nastaviť a udržiavať miestnu počítačovú sieť. Ovláda základy programovania a základy databázových systémov. Ovláda prácu s operačným systémom Windows, Linux, s aplikáciami z balíka Microsoft Office, s grafickými, video a audio aplikáciami. 
     Absolventi majú široké možnosti uplatnenia v oblasti informačných a komunikačných technológií, počítačových sietí, pri oprave a údržbe počítačov – diagnostike softvérových a hardvérových problémov.

      

     3447 K grafik digitálnych médií 

     Študijný odbor grafik digitálnych médií je zameraný na digitálne technológie v oblasti polygrafie a ostatných digitálnych médií. Odborné vzdelávanie zahŕňa digitálne spracovanie e-publikácií, typografiu, digitálne spracovanie stránok novín, časopisov, kníh a ostatných tlačových médií a tvorbu multimediálnych prezentácií. 
     Základom odbornej prípravy je príprava digitálnych podkladov pre publikovanie na internete, editovanie obrázkov v programe Adobe Photoshop, spracovanie vektorovej grafiky v programe Adobe Illustrator a Corel Draw, tvorba webdizajnu v programe Adobe Dreamweaver, animácie, vytváranie publikácií v programe Adobe InDesign a použitie programov Adobe. Absolvent získa kompetencie z operačného systému Windows alebo Linux a pravidiel typografie. Súčasťou prípravy je zalamovanie (layout) strán, uzatváranie digitálnych dokumentov pre ich ďalšie spracovanie v tlači alebo ich publikovanie na internete. Absolvent dokáže spracovať grafické návrhy, ovláda postupy grafického spracovania digitálnych médií a grafiku digitálnych médií. Absolvent vie koncipovať a upravovať stránky v sieťových a komunikačných systémoch, hodnotiť a riadiť kvalitu digitálnych médií.

      

     3693 K technik energetických zariadení budov 

     Odbor technik energetických zariadení budov poskytuje žiakom prierezové vedomosti a praktické zručnosti pri zhotovovaní rozvodov technického zariadenia budov, vrátane návrhu, výberu typov a montáže energetických zariadení. Súčasne pripravuje absolventov aj na oblasť energetického poradenstva a služieb pri kúpe energetických zariadení pre domácnosti a malé prevádzky, ktoré znamenajú úsporu energie v rámci budov. 
     Cieľom prípravy je vzdelávanie a príprava kvalifikovaných stredných technických odborníkov ovládajúcich  montáž, údržbu, obsluhu a opravu energetických zariadení: plynových kotlov, tepelných čerpadiel, slnečných kolektorov a pod. Absolvent sa môže uplatniť vo firmách zaoberajúcich sa predajom, montážou a servisom energetických zariadení. Po získaní potrebných skúseností môže podnikať v oblasti energetického poradenstva a služieb. Súčasťou učebných osnov je absolvovanie účelových kurzov zvárania a vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti, čím získajú odbornú spôsobilosť elektrotechnika podľa § 21 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z. z. 

      

     3778 K technik informačných a telekomunikačných technológií 

     Absolvent tohto študijného odboru s odbornou praxou je pripravený pre výkon podnikateľských, technicko-hospodárskych a technických funkcií a ekonomických funkcií, prípadne vysokokvalifikovaných robotníckych povolaní v oblasti dopravy, telekomunikáciách i elektronických komunikáciách a prepravy. Absolvent môže nájsť uplatnenie v dopravných službách a v zasielateľských organizáciách zaoberajúcich sa kontrolnou, riadiacou a rôznou komerčnou činnosťou najmä v cestnej doprave.
     Absolvent je pripravení vykonávať kvalifikovanú činnosť v oblasti elektrickej trakcie a energetiky v doprave, zabezpečovacej a oznamovacej techniky v doprave, telekomunikačnej techniky, elektronických komunikáciách a služieb, informačných a sieťových technológiách a údržby a opráv koľajových alebo cestných vozidiel.