• História školy

    S výstavbou jadrovej energetiky na Slovenku vznikla potreba zabezpečiť personál, predovšetkým z lokality Trnavského regiónu a preto Federálne ministerstvo palív a energetiky v Prahe dalo súhlas,  aby spolu s výstavbou jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach sa postavila aj škola pre stredné učňovské kádre, pre profesie, ktoré výlučne budú zamerané na prevádzku a údržbu jadrových elektrární.

     

                Na základe toho dňa 1. septembra 1982 sa prvý krát otvorili brány školy. Zriaďovateľom bolo generálne riaditeľstvo Slovenské energetické podniky Bratislava. Dostalo názov “Stredné odborné učilište energetické Trnava“ prezývané aj „ENERGO“. Bola to škola komplexná, s teoretickým vyučovaním, odborným výcvikom a internátnym zabezpečením.

    Škola sa rýchlo rozvíjala a zaradila sa medzi najlepšie školy, pretože  sa mohla opierať o obrovský technický potenciál pracovníkov jadrových elektrární.

                Zmenou systému riadenia spoločnosti po nežnej revolúcii nastali tak závažné skutočnosti, že sa odborné učilištia čoraz viac obávali o svoju existenciu. Viaceré boli zrušené a postihlo to aj trnavský región. My sme išli svojou cestou a ukázalo sa to ako správne.

                Po nadobudnutí účinnosti zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov, došlo k prevodu školských zariadení pod správu vyššieho územného celku a od 1. júla 2002 sa naším zriaďovateľom stal Trnavský samosprávny kraj.

                 Prijatý zákon č.245/2008 o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ umožnil od 1.septembra 2008 zmeniť názov školy na Strednú odbornú školu elektrotechnickú.

                Prívlastok elektrotechnická neuberá na kvalite vzdelávania a škola je  aspoň tak úspešná ako energetické učilište.

                Teraz naša škola má cca. 700 žiakov v dennom aj nadstavbovom štúdiu. Celú činnosť na úsekoch teoretického vyučovania, odborného výcviku a hospodárskom zabezpečuje približne 90 pracovníkov, zaviedli sme aj duálne vzdelávanie.

                V posledných rokoch škola prešla výraznými zmenami v modernizácii vyučovania, aby bolo vyučovanie prispôsobené rýchlemu rozvoju využívania informačných technológií. Škola podporuje elektronickú komunikáciu pri vzdelávaní, s rodičmi i žiakmi, používa elektronickú triednu knihu aj registráciu dochádzky žiakov.

    Sme jediná škola v regióne, kde vyučovanie v elektrotechnike a energetike trvá dodnes. SOŠE patrí k najväčším školám v okrese Trnava a pripravuje absolventov ktorí sú hľadaní na trhu práce absolventi sa uplatňujú takmer vo všetkých oblastiach národného hospodárstva.

                  

     

    Branný pretek                                                                    Návšteva ministra školstva Milana Ftáčnika

                                                     

     

    Návšteva prezidenta SR Rudolfa Schustera                        Slávnostné otvorenie novej učebne pre TEZB