•  

     

    Operačný program:  302000 – Integrovaný regionálny operačný program

     

    Kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14

    Názov projektu:

    Modernizácia SOŠ elektrotechnickej Trnava, Sibírska 1

    a realizácia  učebne pre energetiku a elektrotechniku

     

    Kód projektu v ITMS2014+:         302021M525

    Hlavný cieľ projektu:

    Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

     

    PRIJÍMATEĽ: 

    Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava

     

    Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja