• Aj naša škola je zapojená do systému duálneho vzdelávania 

     • Zelený objektív

     • V mesiaci marec 2021 sa žiak David Kiss z triedy III. E zúčastnil súťaže mladých fotografov Zelený objektív na tému Les. Davidovi bolo udelené uznanie za 4. miesto. Gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

      Ing. Stanislav Vragaš, PhD. - ZRPV

     • Matematický klokan

     • Naša škola sa aj tento školský rok pod vedením PaedDr. Sekerovej Kataríny zapojila do medzinárodnej súťaže  Matematický klokan, online formou. Súťažilo sa v dvoch kategóriách  - Kadet a Junior. V kategórii Kadet súťažilo 11 študentov a v kategórii Junior  10 študentov.

      Najlepšie výsledky dosiahli:v kategórii Kadet  

      1. Adrián Buška II.D
      2. Matej Harnúšek   II.D
      3.  Alex  Čuvala  I.D
      4. Rastislav Nemček I.A

      v kategórii  Junior

      1. Dominik Regenda  III.D
      2. Alex Maszay, Martin Dobiáš  III.D
      3. Fabián Žažo III.F

      Úlohy boli opäť zaujímavé, pestré, poskytovali možnosť zábavnou formou hľadieť na matematiku. Súťažiaci ďalej postupujú do zlosovania o mobilné telefóny, pričom im držíme palce.

     • 2. kolo prijímacích skúšok

     • Riaditeľka SOŠE Trnava vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok pre školský rok 2021/2022 na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried 1. ročníka:

      • v 4-ročnom študijnom odbore 3778 K technik informačných a telekomunikačných technológií  

      v 3-ročných učebných odboroch

      • 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika 
      • 2466 H 01 mechanik opravár – plynárenské zariadenia

      Prijímacie skúšky sa budú konať 22. júna 2021 na Strednej odbornej škole elektrotechnickej v Trnave.

      Kritériá prijímacieho konania TU

      Prihlášky je potrebné doručiť najneskôr do 15. júna 2021. Pozvánky na prijímacie skúšky budú odoslané elektronicky.

      Uchádzači o štúdium do učebných odborov budú prijatí bez prijímacej skúšky v zmysle kritérií prijímacieho konania.

      Kontaktná osoba pre prijímacie konanie: PhDr. PaedDr. Tatiana Nevolná, PhD., 0905 281 241

     • OZNAM o konaní skúšok

     • Oznamujeme absolventom, že skúška na overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach elektrických ako elektrotechnik podľa § 21 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. sa bude konať v dňoch

      9. a 10. júna 2021.

      Odborná príprava (školenie) bude prebiehať v dňoch 7. a 8. júna 2021.

      Na základe počtu prijatých prihlášok a prejaveného záujmu o absolvovanie odbornej prípravy Vám bude do 3. júna 2021 oznámený presný časový harmonogram a miestnosť konania odbornej prípravy a skúšky.

      Podrobnejšie informácie ako aj prihláška boli odoslané všetkým žiakom končiacich ročníkov v predmetných odboroch prostredníctvom aplikácie EduPage.

      Vyplnenú a lekárom potvrdenú prihlášku je potrebné odovzdať osobne v miestnosti č. 103 na prízemí školy alebo odoslať na e-mail: dvorakova.sosett@gmail.com do 31. mája 2021.

       

      Ing. Stanislav Vragaš, PhD.
      zástupca riaditeľky pre PV

     • Virtuálna prehliadka

     • Na našej stránke pribudla v hornom menu položka Virtuálna prehliadka, kde si môžte pozrieť školu zvnútra. Vyberte si miesto, na ktorom chcete začať a kliknite. 

      Najlepšie je začať tu: vstup do školy

      Sekcia je určená pre tých, ktorí u nás ešte neboli, ako aj pre všetkých, ktorí v škole kvôli Covidu neboli od októbra. Veríme, že sa vidíme už čoskoro.

     • Oznam

     • Na základe aktuálnych rozhodnutí MŠVVaŠ SR a COVID automatu pokračuje na našej škole  v týždni od 10.05.2021 dištančné vyučovanie pre 1. - 3. ročníky. Končiace ročníky (vrátane III.H) pokračujú prezenčne podľa usmernení triednych učiteľov.

     • Prijímacie konanie - oznam

     • Dňa 3.5.2021 sa konal 1. termín prijímacích skúšok. 

      Druhý termín bude v pondelok 10.5.2021. Pozvánky odišli elektronicky prostredníctvom EduPage.

      V prípade, že Vám neprišla pozvánka kontaktujte nás na čísle: 0911 815 111.

      Upozornenie: vstup do budovy školy na prijímacie skúšky bude umožnený len žiakovi (nie zákonnému zástupcovi), a to po splnení platných podmienok na vstup do školy počas aktuálne platných protipandemických opatrení (v súčasnosti rúškom prekryté ústa a nos, na vstupe sa meria telesná teplota). Nezabudnite si priniesť Vyhlásenie o bezinfekčnosti.

      V prípade, že žiak sa pre osobitne závažné dôvody, najmä zdravotné, nemôže dostaviť  na prijímacie skúšky, predloží jeho zákonný zástupca riaditeľke školy žiadosť o povolenie vykonať skúšku v náhradnom termíne, doloženú potvrdením. Žiadosť spolu s potvrdením treba predložiť najneskôr v deň konania skúšok.

      Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené pod kódom žiaka, zaslaným v pozvánke, v pondelok 10.5.2021 (teda až po 2. termíne) v neskorších popoludňajších hodinách, spolu s ďalším postupom.

       

     • Výsledky prijímacieho konania v 3-ročných učebných odboroch

     • Vážení rodičia,

      v zmysle kritérií pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka 3-ročných učebných odborov v šk. roku 2021/2022 Vám oznamujeme poradie uchádzačov v prijímacom konaní. Rozhodnutie o prijatí Vám bude doručené poštou v najbližších dňoch. Poradie uchádzačov

      V prípade otázok - kontaktná osoba PhDr. PaedDr. Tatiana Nevolná, PhD., tel. 0905 281 241

       

       

       

       

     • Prijímacie konanie

     • Vážení rodičia,

      prijímacie skúšky pre uchádzačov o štúdium pre šk. rok 2021/2022 budú prebiehať prezenčne a to v termínoch určených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky nasledovne:

       

      1. termín:        03. mája 2021

      2. termín:        10. mája 2021

       

      Počas prijímacieho konania bude naša písomná komunikácia prebiehať online prostredníctvom EduPage alebo e-mailových adries, ktoré ste zadali do prihlášky na štúdium.

      Všetky informácie ohľadom prijímacej skúšky (pozvánka) ako aj informácie k ochrane zdravia Vám budú v najbližších dňoch zaslané online.

      V prípade, že ste správu nedostali, kontaktujte nás na adrese kubikova.michaela@sosetrnava.sk alebo v pracovnom čase na telefónnom čísle 0911 815 111.

     • Obnovenie prezenčného vyučovania

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      zajtra (24. marca 2021) obnovujeme prezenčné vyučovanie pre žiakov končiacich maturitných ročníkov. Bližšie informácie dostanú žiaci prostredníctvom oznamu cez EduPage. Žiaci, ktorí boli ubytovaní na internáte a ostatné ročníky pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

     • Rodičovské združenie

     • V dňoch od 12.04.2021 - 15.04.2021 sa budú realizovať online triedne rodičovské združenia. Organizácia a realizácia triednych rodičovských združení je v kompetencii triednych učiteľov, ktorí  budú rodičov informovať o priebehu RZ.

       

      Vedenie SOŠE 

  • Partneri

   • http://rsov.sk/
   • ISIC
   • Participatívny rozpočet
   • Národný projekt Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík
  • Napíšte nám

   V prípade zabudnutia hesla alebo akýchkoľvek otázok ohľadom štúdia, či iných informácií využite tento formulár. Pri žiadosti o heslo uveďte aj triedu.
   komunikujem so serverom, počkajte prosím
  • Zvonenia

   Nedeľa 5. 12. 2021