• Aj naša škola je zapojená do systému duálneho vzdelávania 

     • Medzinárodná olympiáda Krakov

     • Naša škola sa na medzinárodnej olympiáde konanej dňa 28.3.2019 v Krakove ukázala v tom najlepšom svetle. Náš žiak Matúš Matušák obsadil v medzinárodnej konkurencii vynikajúce tretie miesto.

      Pri tejto príležitosti Strednej odbornej škole elektrotechnickej a pani riaditeľke poďakovali autori publikácie za spoluautorstvo a cenné rady v publikácii Integrovaná didaktická pracoviště.

     • ENERSOL 2019

     • Dňa 20.3.2019 sa na našej škole uskutočnil 9. ročník súťaže ENERSOL SK.

      V krajskom kole súťažili žiaci stredných škol v troch kategóriách: Hlavná kategória, Tvorivá kategória a Propagačná kategória.

      Náš žiak Matúš Matušák v propagačnej kategórii postúpil do celoštátneho kola, ktoré sa uskutoční dňa 11. a 12. apríla v SOŠ Senica.

     • KLASICI V KOMIKSE

     • Stredná odborná škola záhradnícka Piešťany

      a

      Mestská knižnica mesta Piešťany

       

             vyhlasujú

       10. ročník celoslovenskej literárno-výtvarnej súťaže

       

      KLASICI  V  KOMIKSE

       

       pre žiakov základných škôl, stredných škôl, ZUŠ, škôl s umeleckým zameraním a špeciálnych škôl  

          

       

       Téma na rok 2019:          Margita Figuli v komikse

       

       

      Súťažné kategórie:

       1. kategória – deti od 6 do 10 rokov   (žiaci 1. - 4. ročníka ZŠ, ZUŠ, špeciálnych škôl, klienti

                                                                    výchovno-vzdelávacích inštitúcií pre deti)                   

       2. kategória -  deti od 11 do 15 rokov (žiaci 5. – 9. ročníka ZŠ, ZUŠ, špeciálnych škôl,

                                                                    žiaci 1. – 4. ročníka osemročných gymnázií, klienti

                                                                   výchovno-vzdelávacích inštitúcií pre deti a mládež)

       3. kategória – mládež od 16 do 18 rokov (študenti SŠ, 5. – 8. ročníka osemročných gymnázií,  

                                                                 ZUŠ, klienti výchovno-vzdelávacích inštitúcií pre mládež) 

      4. kategória - zahraniční Slováci  –  práce žiakov a mladých ľudí dlhodobo žijúcich

                                                                 v zahraničí budú  osobitne vyhodnotené

      5. kategória – práce zhotovené na PC

       

      Poslanie súťaže

      Súťaž Klasici v komikse je celoštátna súťaž tvorivosti detí a mládeže.

      Jej cieľom je podporiť tvorivosť detí a mládeže a zároveň rozvíjať ich vzťah k slovenskému kultúrnemu dedičstvu a umeleckým hodnotám. Iba bohaté vedomosti o slávnych osobnostiach, o ich prínose pre slovenskú kultúru prispievajú k  formovaniu vzťahu k vlasti a budovaniu národnej hrdosti.

      Naším cieľom je, aby sa žiaci a mladí ľudia aktívne oboznámili so životom a tvorbou slovenských autorov, aby svoje poznatky, pocity a túžby pretransformovali do im zrozumiteľnej reči a spracovali do výtvarno-literárnej podoby – tj.  podoby komiksu.

      Klasici v komikse je súťaž, ktorá:

      a/  spája  vzťah k literatúre, kultúre,  histórii a výtvarnému umeniu

      b/  vedie k samostatnej tvorivej činnosti

      c/  prispieva k rozvoju záujmu o životné osudy a diela známych  slovenských autorov

      d/  podporuje účelné a efektívne využívanie voľného času

      e/ rešpektuje novú koncepciu rozvoja školstva a umožňuje skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces

      f/ vytvára podmienky prezentácie tvorivej činnosti formou výstavy a publikácie ocenených prác.   

       

       

      Priebeh a  podmienky súťaže

      Súťaž je dvojkolová. Prvé kolo prebehne v ZŠ, SŠ, UŠ, osemročných gymnáziách, špeciálnych školách a centrách záujmovej činnosti do  júna 2019

      SOŠ záhradnícka Piešťany prijíma práce do 26. júna 2019.

      Slávnostné vyhodnotenie celoslovenského kola súťaže bude  21. septembra 2019.

       

      Podmienky súťaže povoľujú:

      1. Zvoliť si na spracovanie životné osudy alebo text ktoréhokoľvek diela Margity Figuli
      2. Zvolené dielo alebo životné osudy

      a/ spracovať v jazyku, ktorý použila autorka, citovať pasáže z diela

      b/  prepracovať do súčasného jazyka mladej generácie

      c/  prepracovať do veršovanej podoby

      d/ parafrázovať

      1. Výtvarne využiť maľbu, kresbu, koláž, počítačové grafické programy a iné techniky.
      2. Voľne kombinovať jednotlivé body podmienok podľa záujmu autora.

       

      Hodnotenie prác

      Súťažné práce budú hodnotené všetkými členmi komisie.

      Kritériá hodnotenia:  a/ originálnosť spracovania komiksu

      b/ vecná správnosť /zhoda s originálom, realitou v životných osudoch/

      c/ gramatická a štylistická úroveň

      d/ výtvarná technika

      e/ úroveň zvládnutia výtvarnej techniky

      Práce zasielajte:   SOŠ záhradnícka, Brezová ul. 2, 92101 Piešťany

       

      Zasielané práce do literárno-výtvarnej súťaže musia mať uvedené:

      - meno, priezvisko autora

      - kategóriu

      - úplnú adresu školy aj s PSČ

      - triedu

      - meno pedagóga, ktorý žiaka viedol

      - telefonický, e-mailový  kontakt

      Po vyplnení a odoslaní formulára https://goo.gl/forms/GQtn3jICCU4YlzcP2 stačí údaje vytlačiť a nalepiť na zadnú stranu komiksu.(Toto nie je povinné, je to odporúčanie.)

      Práce zaslané do súťaže nesmú byť zaslané do iných súťaží, sú výsledkom tvorby uvedeného autora. Organizátor si vyhradzuje právo na využitie zaslaných prác pre ďalšie aktivity a ich reprodukciu v tlači, na webe. Súťažné práce sa nevracajú.

      Ocenení jednotlivci a školy dostanú informáciu e-mailom (telefonicky) v mesiaci september.

      V nasledujúcich mesiacoch bude výstava ocenených prác v Mestskej knižnici v Piešťanoch a následne v mestských knižniciach iných miest. Úspešné práce budú prezentované v partnerských médiách a na stránke http://klasicivkomikse.blogspot.sk/.

      Vyhlásenie, propozície, priebeh, vyhodnotenie súťaže nájdete na internetových stránkach organizátorov (www.szaspn.sk, http://klasicivkomikse.blogspot.sk/)  a partnerov súťaže.

       

      Kontakt na organizátora súťaže:

      Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová ul. 2, 921 77 Piešťany

      Mgr. Anna Kašová

      Ing. Eva Stručková                 Web: www.szaspn.sk

      Tel.: +421 33 7625695                   http://klasicivkomikse.blogspot.sk/

      e-mail: kasova@szaspn.sk                     

       szaspn@svspn.sk

     • Vyčistíme Sibír

     • Dňa 15.3.2019 sme už po 9. krát vykonali bezvýznamnú akciu „Vyčistime Sibír.“ Za odbobie 9. rokov počas ktorých každoročne danú akciu vykonávame, odpadkov bohužiaľ neubúda. V pomerne krátkom čase, sme z okolia školy vyzbierali dva plné kontajnery odpadu. Od rôznych plastových fliaš, sáčkov, sexuálnych pomôcok, papierových obalov, spojkovej lamely, plechoviek a rôznych iných bezvýznamných a nepotrebných vecí.

      Dokonalý obraz našej spoločnosti – použi a vyhoď. Sme len vedľajší produkt posadnutosti životným štýlom. Vidíme cenu všetkého, ale hodnota nám uniká. Pritom recept je úplne jednoduchý. Len trochu zmeniť svoje myslenie a nepočúvať svoje ego (často ovplyvnené médiami), ktoré nás ženie do „dokonalosti“ a vytvára v nás názor, že si tým čo máš, čo vlastníš. Začíname veriť, že čím viac máme, tým sme v spoločnosti cennejší a tak žijeme a zapredávame svoje životy do kultúry, ktorá zdôrazňuje VIAC. A výsledok – jeden veľký kopec, ktorý sa stáva dominantou Trnavy a odpad všade okolo nás. Keby si to ten „dokonalý konzument“ po sebe aspoň odpratal ...

      Ďakujem triede I.H za vyzbieranie odpadkov (aspoň na krátku chvíľu).

      Mgr. Ondrej Karkoška

     • Matematický klokan

     • Aj naša škola sa zapojila do najväčšej medzinárodnej matematickej žiackej súťaže " Matematický klokan".

      23 študentov súťažilo v dvoch kategóriách; Kadet a Junior. Zadania úloh sú študentom blízke, precvičujú všetky oblasti ich myslenia a predstavivosti.Súťaží sa aj o zaujímavé ceny, dokonca aj
      o tablety.

      Výsledky budú známe 10.04.2019. Všetkým riešiteľom držíme palce.

      PaedDr. Katarína Sekerová

     • 24. ročník medzinárodnej súťaže odborných zručností elektrotechnických odborov

     • V dňoch 11. a 12. marca 2019 sa na Strednom odbornom učilišti elektrotechnickom v Plzni uskutočnil 24. ročník medzinárodnej súťaže odborných zručností  elektrotechnických odborov, ktorej sa celkovo zúčastnilo 10 škôl.

       

      Našu školu reprezentovali v kategórii silnoprúd pod vedením majstra odbornej výchovy Jozefa Bachratého žiaci z triedy III.B  Filip Köszegi a Kevin Pazúr, v kategórii slaboprúd pod vedením majstra odbornej výchovy Ing. Miroslava Boška žiaci z triedy II.A Matúš Bunček a Lukáš Mrva. Všetkým zúčastneným patrí poďakovanie za reprezentáciu našej školy.

       

       

      Ing. Stanislav Vragaš, PhD. 

      úsek PV

     • Výsledky školského kola SOČ

     • Dňa 14.03.2019 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti, ktorá je dobrovoľnou záujmovou činnosťou žiakov stredných škôl.

      Riešitelia SOČ predkladali výsledky svojich prác ustanoveným komisiám na odborné posúdenie, ktoré po dôkladnej analýze a komplexnom posúdení prác určili víťazov jednotlivých odborov:

      • Životné prostredie, geografia, geológia  (Matúš Matušák, IV.E)
      • Pedagogika, psychológia, sociológia (M. Bíro, III.E; S. Bležáková; spoluriešitelia F. Krajčo; M. Blšťáková, III.E)
      • Informatika ( Martin Botka, Viačeslav Uhrin, III.C)

       

      Víťazní riešitelia školského kola SOČ postupujú na krajské kolo SOČ, ktoré sa uskutoční dňa 05.04.2019 v Trnave. Srdečne im blahoželáme a želáme veľa úspechov v krajskom kole.

       

                                                                                                           PhDr. PaedDr. Tatiana Nevolná, PhD.

                                                                                                                               Metodik SOČ

     • Koncert EGA na škole

     • Dňa 5.3.2019 sa na našej škole uskutočnil koncert Michala Straku - EGA.

      Tento koncert pani riaditeľka a učiteľský kolektív venovali všetkým žiakom našej školy.

     • Bosákova škola

     • Dňa 19.2.2019 sa v priestoroch SOŠ elektrotechnickej v Trnave konalo podujatie v rámci
      projektu ROK 2019, ktorý je rokom Michala Bosaka, americko-európskeho bankára a mecenáša
      vzdelania. Ide o II. ročník medzinárodnej slovensko-českej súťaže „BOSAKOVA ŠKOLA
      2019” v sekcii stredné školy a gymnáziá SR. Témou bolo napísať pútavú a kreatívnu esej o
      svojej škole. V tejto súťaži sa úspešne umiestnil náš žiak IV. E triedy, Tomáš Zvolenský.

     • Prezentácia prác školského kola SOČ

     • Dňa 14.03.2019 sa na našej škole uskutoční školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti, ktorá je dobrovoľnou záujmovou činnosťou žiakov stredných škôl. Štátny inštitút odborového vzdelávania v spolupráci s Ústrednou komisiou súťaže SOČ schválil pre aktuálny 41. ročník  17 súťažných odborov, z ktorých si naši riešitelia – účastníci SOČ za aktívnej pomoci kvalifikovaných konzultantov z radov našich pedagógov vybrali nasledovné odbory: Životné prostredie, Kultúra a umenie; Stavebníctvo; História;Informatika; Elektrotechnika a hardware; Pedagogika, psychológia, sociológia.

      V prípade záujmu bližšie informácie, organizačné pokyny ako aj  časový harmonogram prezentácie jednotlivých prác poskytnú PhDr. PaedDr. Tatiana Nevolná, PhD., a Ing. Mária Šildová.

       

      Víťazní riešitelia školského kola SOČ postúpia na krajské kolo SOČ, ktoré sa uskutoční dňa 05.04.2019 v Trnave.

      Želáme veľa úspechov v školskom kole.

       

                                                                                                           PhDr. PaedDr. Tatiana Nevolná, PhD.

                                                                                                                               Metodik SOČ

     • ZENIT

     • V dňoch 12. až 14. februára 2019 sa uskutočnil 35. ročník celoštátnej súťaže zručnosti ZENIT 2018/2019. Organizovaním tejto súťaže bola poverená Spojená škola v Banskej Bystrici. V tohtoročnom finále súťaže si medzi sebou zmeralo sily 93 žiakov z rôznych typov stredných škôl zo všetkých kútov Slovenska – víťazov krajských kôl jednotlivých súťaží. Táto súťaž stredných škôl je jednou z najstarších a najvýznamnejších a ZENIT je spojením slov Zručnosť, Elán, Nápaditosť, Iniciatíva, Tvorivosť.

      Súťaž podnecuje rozvíjanie technických a praktických poznatkov žiakov získaných vo vyučovacom procese a ich ďalšie prehlbovanie. Je to jedna z ciest ako ich viesť k samostatnosti, tvorivosti a k schopnosti individuálne prezentovať svoje vedomosti a zručnosti. Výsledkom súťaží sú samostatné tvorivé riešenia zadaných úloh z praktickej a teoretickej oblasti.

      Našu školu na celoštátnej súťaži ZENIT v elektronike v kategórii "A" reprezentoval žiak Marek Holub z triedy IV.A a v kategórii "B" žiak Lukáš Mrva z triedy II.A. Obidvom žiakom patrí poďakovanie za úspešnú reprezentáciu našej školy. Zapojením sa do súťaže vhodne zúročili svoje nadanie, zručnosť a cieľavedomosť. Dobré meno sa nezískava ľahko, ale ak ho niekto má, stáva sa príkladom pozitívneho úspechu pre všetkých. Chlapci, ďakujeme.

       

       

      Ing. Stanislav Vragaš, PhD.

      úsek PV

     • Stredoškolská odborná činnosť

     • STREDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ

       

      Aj tento rok sa na našej škole uskutoční školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti, ktorá je dobrovoľnou záujmovou činnosťou žiakov stredných škôl. Štátny inštitút odborového vzdelávania v spolupráci s Ústrednou komisiou súťaže SOČ schválil pre aktuálny 41. ročník  17 súťažných odborov, z ktorých si naši riešitelia – účastníci SOČ za aktívnej pomoci kvalifikovaných konzultantov z radov našich pedagógov zatiaľ vybrali nasledovné odbory: Informatika; Elektrotechnika a hardware; Pedagogika, psychológia, sociológia, História, Kultúra a umenie.

      V prípade záujmu o zapojenie sa do SOČ,  organizačné pokyny ako aj  časový harmonogram k SOČ poskytnú PhDr. PaedDr. Tatiana Nevolná, PhD., Mgr. Alena Ábelová.

      Záväzný záujem o zapojenie sa do SOČ (vrátane názvu práce a súťažného odboru) je nutné oznámiť do 21.01.2019 do 9.00 hod., Dr. Nevolnej.

      .

      01 – Problematika voľného času

      02 -  Matematika, fyzika

      03 – Chémia, potravinárstvo

      04 -  Biológia

      05 – Životné prostredie, geografia, geológia

      06 -  Zdravotníctvo a farmakológia

      07 – Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo)

      08 – Cestovný ruch, hoteliérstvo, gastronómia

      09 – Strojárstvo, hutníctvo, doprava

      10 -  Stavebníctvo, geodézia, kartografia

      11 – Informatika

      12 – Elektrotechnika a hardware, mechatronika

      13 – História, filozofia, právne vedy

      14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

      15 -  Ekonomika a riadenie

      16 -  Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba

      17 – Pedagogika, psychológia, sociológia

       

                                                                                                           PhDr. PaedDr. Tatiana Nevolná, PhD.

                                                                                                                               Metodik SOČ

  • Partneri

   • http://rsov.sk/
   • ISIC
   • Participatívny rozpočet
   • Národný projekt Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík
  • Napíšte nám

   V prípade zabudnutia hesla alebo akýchkoľvek otázok ohľadom štúdia, či iných informácií využite tento formulár. Pri žiadosti o heslo uveďte aj triedu.
   komunikujem so serverom, počkajte prosím
  • Zvonenia

   Nedeľa 5. 12. 2021