• Aj naša škola je zapojená do systému duálneho vzdelávania 

     • PRERUŠENIE VYUČOVANIA

     • Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prerušuje vyučovanie v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

      Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 sa presúva na obdobie od 31. marca 2020 do 3. apríla 2020.

      Termín konania internej časti maturitnej skúšky sa presúva na obdobie od 1. júna 2020 do 19. júna 2020.

      V prípade zmien bude vydané oznámenie prostredníctvom EduPage, na stránke školy a na facebookovej stránke školy.

     • Stredoškolská odborná činnosť

     • Dňa 04.03.2020 sa na našej škole bude konať školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti. 

      Prezentácia žiackych prác SOČ sa začína od 8:30 hod., v učebni 109.

     • Učme našich žiakov medzigeneračnej spolupráci.

     • Dňa 26.2.2020  žiaci 1.D spolu s Mgr. Máriou Cipárovou navštívili v rámci projektu DofE Záujmové združenie Rodina. Zacvičili si spolu so seniormi , pomohli dať dole fašiangovú výzdobu. Videli ako sa vyrába mydlo- hand-made výroba na podporu centra. Spríjemnili čas starým a chorým ľuďom na Alzheimerovu chorobu. Touto aktivitou sme prispeli k myšlienke medzigeneračnej solidarity.

     • Školenie prvej pomoci- projekt DofE

     • Dňa 28.2.2020 sa žiaci,  ktorí sú zapojení v projekte DofE, zúčastnili školenia prvej pomoci. Toto školenie je potrebné na absolvovanie cvičnej a kvalifikačnej expedície a získanie bronzovej medaily v projekte DofE.

     • 25. ročník medzinárodnej prehliadky odborných zručností žiakov elektrotechnických škôl

     • Na pozvanie Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Hlubokej nad Vltavou
      v okrese České Budějovice sme sa zúčastnili 25. ročníka medzinárodnej prehliadky
      odborných zručností žiakov elektrotechnických škôl, ktorá sa konala v dňoch 10. až
      12. februára 2020. Prehliadka bola rozdelená do dvoch súťažných kategórií. Našu
      školu reprezentovali žiaci z triedy III.A, v kategórii A - silnoprúd Ivan MIKLOŠÍK,
      v kategórii B - slaboprúd Matúš BUNČEK a Lukáš MRVA.
      V každej kategórii si žiaci overovali svoje teoretické vedomosti formou testu, ktorý
      obsahoval 50 odborných otázok vrátane otázok so schémami, z ktorých bolo
      potrebné určiť napr. výslednú hodnotu odporu, celkovú kapacitu zapojenia, výstupné
      napätie, príkon spotrebiča alebo kmitočet. V praktickej časti kategórie A riešili
      súťažiaci na základe žrebovania zadanie s názvom "Bytová elektroinštalácia" alebo
      "Zapojenie a ovládanie točivých strojov" Cieľom prvej úlohy bolo vykonať zapojenie
      elektromerového rozvádzača s jednofázovým elektromerom, sadzbovým spínačom
      HDO a elektrickú inštaláciu v časti bytu na vopred pripravenom pracovisku, v druhej
      úlohe žiaci mali v zapojení stýkačovej reverzácie zmeniť smer otáčania 3-fázového
      asynchrónneho motora s kotvou nakrátko. V kategórii B si overovali svoje vedomosti
      a zručnosti v úlohe "Generátor funkcií 10 Hz - 100 kHz". Podľa schémy a technickej
      dokumentácie úloha vyžadovala vykonať zapojenie a oživenie generátora funkcií
      rozmiestnením súčiastok na doske plošných spojov, montáž do krabičky, kontrolu
      tvaru výstupných priebehov signálu – obdĺžnikový, trojuholníkový a sínusový. Všetky
      úlohy boli náročné a dôkladne preverili štúdiom nadobudnuté teoretické vedomosti
      a praktické zručnosti.
      Súťaže sa zúčastnili žiaci z 8 stredných odborných škôl z Čiech, Slovensko
      reprezentovala naša škola a SOŠE Žilina. Odbornú prípravu na súťaž a pedagogický
      sprievod žiakov zabezpečili majstri odbornej výchovy Ing. Miroslav Boško a Jozef
      Bachratý. Za peknú reprezentáciu školy všetkým zúčastneným, ktorí hájili farby našej
      školy vyslovujem poďakovanie.
      Ing. Stanislav Vragaš, PhD.
      zástupca riaditeľky pre PV

     • STREDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ

     • Aj tento rok sa na našej škole uskutoční školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti, ktorá
      je dobrovoľnou záujmovou činnosťou žiakov stredných škôl. Štátny inštitút odborového vzdelávania
      v spolupráci s Ústrednou komisiou súťaže SOČ schválil pre aktuálny ročník 17 súťažných odborov,
      z ktorých si naši riešitelia – účastníci SOČ za aktívnej pomoci kvalifikovaných konzultantov z radov
      našich pedagógov zatiaľ vybrali nasledovné odbory: Informatika; Stavebníctvo, Životné prostredie.
      V prípade záujmu o zapojenie sa do SOČ, organizačné pokyny ako aj  časový harmonogram
      k SOČ poskytne Mgr. Juraj Krištof – metodik SOČ
      Záväzný záujem o zapojenie sa do SOČ (vrátane odovzdania práce) je nutné oznámiť do
      03.03.2020 do 9.00 hod., Mgr. Jurajovi Krištofovi.
      Školské kolo SOČ sa uskutoční dňa 04.03.2020 v učebni č. 130.
      .
      01 – Problematika voľného času
      02 - Matematika, fyzika
      03 – Chémia, potravinárstvo
      04 - Biológia
      05 – Životné prostredie, geografia, geológia
      06 - Zdravotníctvo a farmakológia
      07 – Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo)
      08 – Cestovný ruch, hoteliérstvo, gastronómia
      09 – Strojárstvo, hutníctvo, doprava
      10 - Stavebníctvo, geodézia, kartografia
      11 – Informatika
      12 – Elektrotechnika a hardware, mechatronika
      13 – História, filozofia, právne vedy
      14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie
      15 - Ekonomika a riadenie
      16 - Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba
      17 – Pedagogika, psychológia, sociológia

      Mgr. Juraj Krištof
      Metodik SOČ

     • Tretie miesto v esejistickej súťaži v anglickom jazyku

     • V priebehu mesiaca október sa študenti našej školy zapojili do esejistickej súťaže v anglickom jazyku s názvom „Ženy vo vede a veda pre všetkých“. Prácu študentov usmerňovala ich vyučujúca Mgr. Simona Kabátová. Vyhodnotenie tejto celoslovenskej súťaže prebehlo v decembri a náš žiak Matej Fabok z II.C obsadil pekné tretie miesto v kategórii Mládež. Ďalšími súťažiacimi boli Dominik Diák z II.C a Lukáš Gugh z III.D.

      Ceny prišli do školy v januári a boli odovzdané zapojeným študentom. Dostali diplomy, tričká a šálky s logom usporiadateľa súťaže. Práce našich študentov sú zverejnené na blogu Denníka N.

       Víťaznú prácu si môžete prečítať tu: https://dennikn.sk/blog/1668448/zeny-vo-vede-a-veda- pre-vsetkych/

      Oceneným žiakom blahoželáme a prajeme ďalšie úspechy v súťažiach z anglického jazyka.

     • Krajské kolo súťaže ZENIT 2019 v strojárstve - XXI. ročník

     •  

      Dňa 27. novembra 2019 sa úspešní riešitelia školského kola súťaže ZENIT v strojárstve, žiaci 2. ročníka študijného odboru technik energetických zariadení budov Andrej Kubík a Jakub Paľa zúčastnili krajského kola tejto súťaže. Usporiadateľom krajského kola bola Stredná odborná škola technická -  MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA v Galante. Svoje teoretické vedomosti a praktické zručnosti obhajovali naši chlapci v kategórii "R" ručné opracovanie, ktorá bola členená na teoretickú časť (vypracovanie technologického postupu) a na praktickú časť (riešenie zadania). 

      Ďakujeme za reprezentáciu a v ďalšom štúdiu prajeme veľa úspechov.

      Ing. Alexander Bilčík, PhD.

     • Krajské kolo súťaže ZENIT 2019 v elektronike - XXXVI. ročník

     • Krajské kolo súťaže ZENIT 2019 v elektronike - XXXVI. ročník

      ZENIT je spojením slov Zručnosť, Elán, Nápaditosť, Iniciatíva, Tvorivosť. Táto súťaž stredných škôl je jednou z najstarších a najvýznamnejších. 

      Na pôde školy sa 28. novembra 2019 na základe poverenia Okresného úradu Trnava uskutočnil už XXXVI. ročník krajského kola súťaže ZENIT v elektronike. Žiaci z Trnavského kraja mali možnosť vzájomne konfrontovať odborné zručnosti, vedomosti a návyky z prípravy na povolanie s dôrazom na odbornosť a tvorivosť. Súťaže sa zúčastnili žiaci zo stredných odborných škôl z Trnavy, Galanty, Piešťan, Gbiel a Dunajskej Stredy. Súťažiaci žiaci preukázali svoje teoretické znalosti v náročnom teste a v praktickej časti si overili kvalitu praktických zručností návrhom a osadzovaním dosky plošného spoja. Funkčnosť výrobku bola následne testovaná modulom Arduino. 

      Študijný odbor elektrotechnik úspešne reprezentoval v kategórii A (3. a 4. ročník) žiak Lukáš Mrva z triedy III.A, ktorý sa umiestnil na 4. mieste. V kategórii B (1. a 2. ročník) obsadil zhodne 4. miesto žiak Filip Kvasničák z triedy II.A. Reprezentantom ďakujeme a veríme, že ich súperenie a porovnávanie sa s rovesníkmi z iných škôl motivovalo, aby v nasledujúcom ročníku boli ešte lepší. Svoje schopnosti si mimo umiestnenie v súťaži overovali aj žiaci Matúš Bunček z triedy III.A a Samuel Stúpala z triedy II.A. Patrí im taktiež vďaka, sú to obetaví mušketieri, ktorí išli do boja s motiváciou zúčastniť sa a nadobudnúť skúsenosti na úrovni krajského kola vo vzájomnej konfrontácii. Predsedníčkou odbornej hodnotiacej komisie bola Ing. Kristína Juríková z SPŠ dopravnej v Trnave a členmi náš pán zástupca pre PV Ing. Stanislav Vragaš, PhD. a pán učiteľ Ing. Ján Boroš. Po ukončení súťaže komisia na základe kritérií vyhodnotila teoretické znalosti a kvalitu praktických zručností. V záverečnom hodnotení pani predsedníčka ocenila u všetkých účastníkov ich vzťah k zvolenej profesii, vyhlásila výsledky súťaže a odovzdala oceneným diplomy a hodnotné ceny.

     • Kam na strednú v Trnavskej župe 2019

     • Dňa 21.11.2019 v Mestskej športovej hale v Trnave sa naša škola prezentovala na akcii Kam na strednú v Trnavskej župe 2019. Akciu zastrešil Trnavský samosprávny kraj a potenciálni uchádzači o štúdium na našej škole získali prehľad o aktuálnych odboroch na SOŠE Trnava. 

     • Celoslovenská zbierka potravín Tesco - charita

     • Dňa 21 a 22.11.2019 sa žiaci III.H a I.D zúčastnili celoslovenskej zbierky potravín pre ľudí v núdzi. Spolu s nimi zbierali trvanlivé potraviny a hygienické potreby samotný riaditeľ Tesca a pracovníci charity. Žiaci sa takýmto spôsobom učia  empatii, prosociálnosti osvojujú si komunikačné zručnosti.

     • DofE

     • Dňa 20.11.2019 bolo na našej škole prvé  školenie 19 žiakov, ktorí sa v školskom roku 2019/2020 prihlásili do projektu DofE. Školenie realizovala nezisková organizácia Outward Bound Slovakia. 

     • Celoslovenská súťaž elektrotechnikov

     • Stredná odborná škola elektrotechnická v Žiline bola v dňoch 12. - 13. 11. 2019 usporiadateľom XV. ročníka celoslovenskej súťaže odborných vedomostí a praktických zručností pre žiakov stredných odborných škôl v odboroch 26 elektrotechnika v kategórii silnoprúdová technika.

      Našu školu reprezentovali elektrotechnici z triedy III.A pod odborným vedením majstra odbornej výchovy Jozefa Bachratého. V dvojdňovom zápolení sa mladí elektrotechnici stretli v plnení teoretických a praktických úloh. Náročný test obsahoval päťdesiat otázok z oblasti elektrotechniky vrátane výpočtov.

      V praktickej časti žiaci pracovali na konkrétnych zadaniach. V súťaži jednotlivcov na tému "Výťahový rozvádzač RM" bojoval Nikolas Kiliany a v súťaži na tému "Priemyselná elektroinštalácia" meral svoje sily Samuel Poldruhák. Obidvaja žiaci z triedy III.A museli preukázať svoje vedomosti, talent a najmä zručnosti medzi súpermi z iných stredných slovenských škôl. Všetky úlohy boli vykonávané pod dozorom vyučujúcich a s dôrazom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Ďakujeme zúčastneným za reprezentáciu školy a žiakom prajeme vytrvalosť v štúdiu. Ing. Stanislav Vragaš, PhD.

       

     • Návšteva NRSR

     • Priestory Národnej rady (NRSR) navštívilo v piatok viac ako 600 žiakov a študentov. Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva a výročia Nežnej revolúcie tiež v parlamente otvorili výstavu "Kľúčmi k slobode". Študenti nahliadli do rokovacej sály, zoznámili sa s procesmi aj históriou parlamentarizmu. Zamestnanci Kancelárie NR SR si pre nich pripravili aj krátky film, ktorý návštevníkov prenesie do atmosféry Nežnej revolúcie. Z našej školy NRSR 15.11.2019 navštívili II.C a II.D spolu s Mgr. Máriou Cipárovou a Máriou Šildovou. Dňa 18.11.2019 žiaci II.A a II.F spolu s Ing. Ivetou Krchnárovou a Mgr. Máriou Cipárovou navštívili NRSR.

     • Hodina Deťom

     • Dňa 14.11.2019 sa  naša škola zapojila do celoslovenskej  zbierky „Hodina Deťom“. Zbierku organizovala Nadácia pre deti Slovenska. Aktívne sa do nej zapojili žiaci II.E Nikol Galgóciová,  Veronika Vróbelová, Šimon Marcinkech, Marek Novák, Ivan Silný, Andrej Halmo, Marcel Hinca. Spolu vyzberali 138,62-,eur, ktoré vložili na účet Nadácie pre deti Slovenska. Všetkým, ktorí ste sa aktívne zapojili a prispeli ďakujeme.

     • Voľby do žiackej školskej rady

     • Dňa 6.11.2019 sa uskutočnili o 9.30 v miestnosti 310 voľby do žiackej školskej rady. Volieb sa zúčastnili vybraní zástupcovia žiakov zo všetkých tried SOŠE. Členovia volebnej komisie boli PaedDr.  Katarína Sekerová, PaedDr. Miroslava Dobáková ,Ing.Iveta Krchnárová.

     • Aktívna spolupráca

     • Dňa 11.11.2019 žiaci 1.D spolu s Mgr. Máriou Cipárovou odovzdali ako dar vianočnú a dekoratívnu výzdobu našej škole  a tiež Trnavskej arcidiecéznej charite. Výzdobu darovala spoločnosť ADECA TRADE s.r.o. – konateľkou je mama Petra Baláta - žiaka našej školy. Chceme  poďakovať rodičom za to, že im záleží na škole a na aktivitách do ktorých sa zapájajú ich deti.. Výrobky si prebrala pani riaditeľka našej školy a pracovníci charity.   

  • Partneri

   • http://rsov.sk/
   • ISIC
   • Participatívny rozpočet
   • Národný projekt Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík
  • Napíšte nám

   V prípade zabudnutia hesla alebo akýchkoľvek otázok ohľadom štúdia, či iných informácií využite tento formulár. Pri žiadosti o heslo uveďte aj triedu.
   komunikujem so serverom, počkajte prosím
  • Zvonenia

   Nedeľa 5. 12. 2021