• Aj naša škola je zapojená do systému duálneho vzdelávania 

     • Kvalifikačná expedícia DofE

     • V dňoch 17-18.9.2020 sa žiaci našej školy Noel Várady, Adrián Buška, Matej Harnúšek, Erik
      Hulman-II.D, Karin Fidlerová- III.D, Michaela Šeryová-IV.E zúčastnili spolu s Mgr. Máriou
      Cipárovou, Mgr. Ondrejom Karkoškom a Ing. Mariánom Nemečkom na dobrodružnej expedícii v
      okolí Smoleníc. Táto expedícia sa uskutočnila v rámci projektu DofE, do ktorého je naša škola
      zapojená.

     • #ErasmusDay na SOŠE Trnava

     • #ErasmusDay #SOŠETrnava oslavuje Erasmus Day. V dôsledku opatrení pandémie Covid- 19 žiaci nemohli realizovať plánovanú aktivitu Úpravu okolia školy. K oslave sa  pripájajú  z domu.

     • Rodičovské združenie

     • V dňoch od 05.10.2020 - 09.10.2020 sa budú realizovať online triedne rodičovské združenia. Organizácia a realizácia triednych rodičovských združení je v kompetencii triednych učiteľov, ktorí  budú rodičov informovať o termíne RZ.

      Vedenie SOŠE 

     • Matematický klokan

     • Aj napriek mimoriadnej situácii, ktorá nastala v súvislosti s pandémiou koronavírusu, sme sa zapojili do medzinárodnej súťaže Matematický klokan - online.

      Nie všetci prihlásaní mali technické možnosti na pripojenie sa, ale aj napriek tomu sme sa do súťaže prihlásili a dosiahli sme veľmi pekné výsledky. Súťažili sme v kategórii Kadet 012.

      Najlepšie výsledky dosiahli:

      1. M. Harnúšek - úspešný riešiteľ

      2. A Buška - úspešný riešiteľ

      3. D. Regenda - úspešný riešiteľ

      4. M. Čerešník - úspešný riešiteľ

       

      Úspešným riešiteľom ako aj ostatným riešiteľom srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďaľšiu súťaž v novom školskom roku.

      PaedDr. Sekerová

     • Dôležité informácie k začiatku školského roka 2020 – 2021

     • Vážení zákonní zástupcovia, alebo plnoletí žiaci.  

      Venujte prosím pozornosť nasledovnému oznamu.

      Vyučovanie začína 2. septembra 2020 ( v stredu ) podľa nasledovného rozpisu:

      Všetci žiaci sú povinní riadiť sa nasledovnými pokynmi, inak vstup do budovy nebude možný:

      • Pri príchode do školy mať vypísaný a podpísaný Zdravotný dotazník ( k stiahnutiu tu: Vyhlasenie_ZZ_o_bezinf.docx ) a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do školy ( k stiahnutiu tu: Dotaznik_a_vyhlasenie_ZZ_alebo_PZ.docx ).
      • Dodržiavať bezpečnostné opatrenia v súvislosti s COVID 19. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom/plnoletým žiakom.
      • Nosiť rúško všade vo vnútorných priestoroch strednej školy (má prekryté dýchacie cesty a druhé rúško prípadne inú adekvátnu zábranu nosí pri sebe – v ďalšie vyučovacie dni má druhé rúško uložené vo svojej skrinke)

      Od 4. septembra 2020 vyučovanie prebieha podľa informácií od TR učiteľa a rozvrhu hodín. Prajeme šťastný vstup do školy.

     • Školský internát

     • Oznamujem študentom ktorí majú záujem o ubytovanie v školskom internáte v školskom roku 2020/2021, aby si podali žiadosť do 30.7.2020 na sekretariát riaditeľky školy.

      Žiadosť nájdete na stránke školy v sekcii tlačivá.

       

      Mgr. A. Ábelová vedúca ŠI  

     • VÝSLEDKY PRIJÍMACIEHO KONANIA

     • Vážení uchádzači o štúdium!

      V jednotlivých súboroch nájdete výsledky prijímacieho konania. Riaďte sa číselným kódom, ktorý Vám bol zaslaný poštou. V najbližších dňoch Vám bude poštou doručené rozhodnutie o prijatí/neprijatí na Vami zvolené štúdium.

      Žiadame uchádzačov, ktorí nemajú záujem o štúdium na našej škole, aby nás bezodkladne o tejto skutočnosti informovali mailom alebo zaslaním návratky poštou, v ktorej danú skutočnosť uvedú. Návratka: NEZAUJEM_O_STUDIUM_navratka.pdf

       

      Prijatí uchádzači, ktorí majú záujem o štúdium na našej škole, vyplňte tento elektronický dotazník, ktorý je akceptovaný ako záväzný zápis Vášho dieťaťa na štúdium na našej škole: DOTAZNIK_ ZAPIS .

      . Ak úspešne odošlete elektronický dotazník NIE JE potrebné dostaviť sa osobne na zápis.

      V prípade, že uprednostňujete osobný zápis alebo máte akékoľvek technické problémy s elektronickým dotazníkom, dostavte sa (IBA zákonný zástupca, je potrebné vedieť číslo obuvi, výšku a obvod pásu prijatého uchádzača), rozhodnutím o prijatí na prezenčný (osobný) zápis dňa 4. 6. 2020 od 8:00 do 12:00  SOŠE Trnava.

      Žiadame Vás, aby ste v prípade osobného zápisu DODRŽIAVALI VŠETKY HYGIENICKÉ POKYNY spojené  s pandémiou COVID-19.

      Poradnie PRIJATÝCH a NEPRIJATÝCH uchádzačov, nie je ešte konečné! Informujte sa telefonicky od

      5. 6. 2020, či sa uvolnilo nejaké miesto vo Vami vybranom odbore. 

       

      Výsledky:

       

      2682 K mechanik počítačových síetí

      vysledky_MPS.pdf

       

      2697 K mechanik elektrotechnik

      vysledky_ME.pdf

       

      3447 K grafik digitálnych médií

      vysledky_GDM.pdf

       

      3693 K technik energetických zariadení budov

      vysledky_TEZB.pdf

       

      3778 K technik informačných a telekomunikačných technológií

      vysledky_TITT.pdf

       

      2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika

      vysledky_EM_ST.pdf

       

       

       

       

     • Komisionálne skúšky za 1. polrok 2019/2020

     • Na základe Usmernenia MŠ SR o hodnotení žiakov strednej školy v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/20 zo dňa 20.04.2020 riaditeľka školy stanovila termíny vykonania komisionálnych skúšok za 1. polrok školského roku 2019/20 na 09.06.2020 a 10.06.2020.Komisionálne skúšky je možné zrealizovať dištančne alebo prezenčne.   Čas a spôsob konania komisionálnej skúšky /prezenčne, dištančne/ je po dohode medzi členmi skúšobnej komisie a študentom.Skúšobné komisie tvoria prílohu tohto oznamu.

     • Oznam o konaní skúšky

     • Oznamujeme, že skúška na overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach elektrických ako elektrotechnik podľa § 21 Vyhlášky č. 508/2009 Z. z. sa bude konať v dňoch  

      17. a 18. júna 2020 o 8.00 h

      za dodržiavania hygienických opatrení v zmysle opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR. 

      Odborná príprava (školenie) pre absolventov bude na základe záujmu prebiehať v dňoch 15. a 16. júna 2020 o 8.00 h.

      Podmienkou účasti na odbornej príprave a overení vedomostí formou testu je vyplnenie a odoslanie prihlášky do 7. júna 2020 spätnou väzbou na EduPage alebo na e-mail: dvorakova.sosett@gmail.com. 

      Prihláška a bližšie informácie budú zaslané absolventom prostredníctvom správy na EduPage školy

     • Tlač vysvedčení k prihláškam na VŠ

     • Vážení študenti.

      V prípade záujmu o vystavenie vysvedčenia za prvý polrok školského roku 2019/2020 (najmä z dôvodu podávania prihlášok na VŠ) alebo vystavenie odpisov koncoročných vysvedčení z iných školských rokov Vás žiadame, aby ste žiadosť o vystavenie vysvedčenia podali najneskôr do 16. 04. 2020 na adresu zrtv@sose-trnava.edu.sk  Tlačivo žiadosti: Žiadosť

      Žiadosť musí byť vlastnoručne podpísaná, napísaná na samostatnom liste, ktorý bude tvoriť prílohu Vášho e- mailu (sken alebo fotka). 

      Po vyhotovení vysvedčení Vám prostredníctvom edupage oznámime,  kedy a kde si ich môžete prevziať.

      ZRTV

     • Termíny

     • ROZHODNUTIE

      Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“)


      mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách od 30. marca 2020 do odvolania; riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy,
       

      • prihlášky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2020/2021 sa budú podávať riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020;
      • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nebude vyžadovať;
      • riaditelia základných škôl odošlú prihlášky na vzdelávanie na strednej škole na školský rok 2020/2021 na príslušné stredné školy do 21. mája 2020;
      • riaditelia stredných škôl zverejnia údaje podľa § 65 školského zákona do 28. apríla 2020;
      • prijímacie skúšky do stredných škôl na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia počas jedného kalendárneho týždňa, a to najskôr dva týždne od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania; 
      • prijímacie skúšky do stredných škôl na školský rok 2020/2021 na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, sa uskutočnia najskôr 23. júna 2020 a najneskôr do 30. júna 2020,
      • interná časť maturitnej skúšky okrem písomnej formy sa v riadnom skúšobnom období uskutoční počas dvoch kalendárnych týždňov, a to do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania, najneskôr do 30. júna 2020;
      • praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa vykoná vo forme a s obsahom, ktoré riaditeľ školy prispôsobí podľa aktuálnych možností školy, pracoviska praktického vyučovania alebo pracoviska zamestnávateľa,
      • záverečné skúšky, záverečné pomaturitné skúšky a absolventské skúšky sa uskutočnia najskôr dva týždne od odvolania prerušenia školského vyučovania;
      • praktická časť záverečnej skúšky, praktická časť záverečnej pomaturitnej skúšky a absolventský výkon sa vykonajú vo forme a s obsahom, ktoré riaditeľ školy prispôsobí podľa aktuálnych možností školy, pracoviska praktického vyučovania alebo pracoviska zamestnávateľa,

       

      Odôvodnenie:
      Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil 11. 3. 2020 pandémiu ochorenia COVID-19.
      Vláda SR uznesením č. 111 z 11. marca 2020 vyhlásila mimoriadnu situáciu v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky. Vláda SR v tejto súvislosti uzneseniami č. 114 z 15. 3. 2020 a č. 115 z 18. 3. 2020 vyhlásila a následne rozšírila núdzový stav.
      Úrad verejného zdravotníctva SR opatrením č. OLP/2576/2020 z 12. 3. 2020 zakázal prevádzku zariadení pre deti a mládež podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov okrem špeciálnych výchovných zariadení, t.j. zakázal prevádzku škôl a školských zariadení okrem diagnostických centier, reedukačných centier a liečebno-výchovných sanatórií.
      Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR usmernením z 12. 3. 2020 prerušila vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. 3. 2020 do 29. 3. 2020 vrátane.
      Ústredný krízový štáb na svojom zasadnutí 23. 3. 2020 prijal ďalšie opatrenia na ďalšie riešenie epidemiologickej situácie.
      Vzhľadom na uvedené je nevyhnutné prijať opatrenia v oblasti regionálneho školstva aj na obdobie od 30. 3. 2020 v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení.

      Branislav Gröhling, v.r.

      minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

     • OZNAM - OTVORENÝ INTERNÁT

     • V nedeľu 22. 3. 2020 medzi 15:00 a 17:00 !

      Vážení rodičia a žiaci!

      Dňa 22. 3. 2020 ( nedeľa ) bude otvorený internát od 15:00 do 17:00 hodiny pre všetkých ubytovaných žiakov. V tomto čase si môžete vyzdvihnúť osobné veci a študijné materiály. 
      Dôrazne vás žiadame, aby ste mali ochranné rúška a rukavice. 
      Bez uvedených ochranných pomôcok nebude vstup na internát umožnený!
      Kto si v uvedenom čase veci nevyzdvihne, bude si môcť veci vyzdvihnúť až po ukončení karanténneho obdobia. Internát viackrát otvorený nebude!

  • Partneri

   • http://rsov.sk/
   • ISIC
   • Participatívny rozpočet
   • Národný projekt Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík
  • Napíšte nám

   V prípade zabudnutia hesla alebo akýchkoľvek otázok ohľadom štúdia, či iných informácií využite tento formulár. Pri žiadosti o heslo uveďte aj triedu.
   komunikujem so serverom, počkajte prosím
  • Zvonenia

   Nedeľa 5. 12. 2021