• Maturitná skúška

    • V zmysle dokumentu Sprievodca školským rokom 2021/2022 sa riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (EČ a PFIČ MS) v školskom roku 2021/2022 uskutoční v dňoch 

     • 15. marec 2022 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra
     • 16. marec 2022 (streda) – anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky, taliansky jazyk
     • 17. marec 2022 (štvrtok) – matematika

     Opravný termín EČ a PFIČ MS určí MŠVVaŠ SR. Predbežný termín je 3. až 8. septembra 2022.

     Viac informácií nájdete TU.

      

     Organizáciu maturitnej skúšky (MS) upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 72 - § 93) v znení zákona č. 125/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z., vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č. 209/2011, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 318/2008 Z. z., vyhláška č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka v znení vyhlášky č. 269/2009 Z. z. a vyhlášky č. 208/2011 Z. z., ktorými sa mení a dopĺňa vyhláška č. 319/2008 Z. z.

      

     PREDMETY MS 

     Žiak strednej odbornej školy koná MS zo štyroch predmetov: 

     1. slovenský jazyk a literatúra, 

     2. cudzí jazyk, 

     3. teoretická časť odbornej zložky, 

     4. praktická časť odbornej zložky.

     Dobrovoľný predmet 

     Žiak môže dobrovoľne konať MS aj z ďalších predmetov, ktoré sú súčasťou vzdelávacieho programu školy, v ktorých sa vzdelával. Z dobrovoľného predmetu môže vykonať aj len jej časť (len externú časť alebo len internú časť - písomnú aj ústnu formu). V riadnom skúšobnom období môže žiak vykonať dobrovoľnú skúšku najviac z dvoch predmetov.

     Cudzí jazyk

     Žiak vykoná MS na úrovni B1 alebo B2 jazykovej náročnosti Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky, pričom vykoná všetky časti MS. Žiak si zvolí úroveň B1 alebo B2 pri prihlasovaní na MS.

     ČASTI MS

     A. EXTERNÁ ČASŤ

     B. INTERNÁ ČASŤ

           a) PÍSOMNÁ FORMA 

           b) ÚSTNA FORMA

     TERMÍNY KONANIA MS 

     Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky bude v predmetoch:

     1. MS sa koná v riadnom skúšobnom období (marec až jún príslušného školského roka) alebo v mimoriadnom skúšobnom období (apríl až máj príslušného školského roka alebo september alebo február nasledujúceho školského roka).
      1. slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra dňa 16. marca 2021 (utorok),
      2. anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk dňa 17. marca 2021 (streda),
      3. matematika dňa 18. marca 2021 (štvrtok),
     2. Za organizačné zabezpečenie testovania zodpovedajú riaditeľ školy a príslušný zástupcovia riaditeľa školy.
     3. Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne 8. - 14. apríla 2021. Dni konania náhradného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov. 
     4. Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční v termíne 3. – 8. septembra 2021. Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov.

      

     Mimoriadne skúšobné obdobie, náhradné a opravné skúšky 

     Mimoriadne skúšobné obdobie je určené na vykonanie náhradnej alebo opravnej MS. Náhradná skúška je určená pre žiaka, ktorý úspešne ukončil posledný ročník štúdia neskôr, maximálne do 15. septembra nasledujúceho školského roka, alebo žiakovi, ktorý sa pre vážne zdravotné problémy nemohol zúčastniť MS v riadnom termíne. Žiak sa však musí spravidla do troch dní od konania MS v riadnom termíne písomne ospravedlniť riaditeľovi školy a písomne ho požiadať o možnosť konania MS v náhradnom termíne.

     MS z jednotlivých predmetov môže pozostávať z externej časti (EČ) a internej časti (IČ).

     EČ MS je test zadávaný Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) a vykonáva sa z predmetu slovenský jazyk a literatúra, z cudzieho jazyka a z matematiky v rovnakom čase na celom území Slovenskej republiky.

     Zadania úloh testov vychádzajú z platných cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov z príslušného predmetu. 

     < p>IČ MS sa môže konať formou písomnou (PFIČ), ústnou (ÚFIČ), praktickou, predvedením komplexnej úlohy alebo umeleckého výkonu, obhajobou komplexnej odbornej práce, projektu alebo úspešnej súťažnej práce, realizácie a obhajoby experimentu alebo kombináciou týchto foriem.

      

     PFIČ MS je vypracovanie jednej z centrálne zadaných tém alebo zadaní. Vyhodnocuje sa priamo v škole. Vykonáva sa z predmetu slovenský jazyk a literatúra a povinného predmetu zo skupiny cudzích jazykov v rovnakom čase na celom území Slovenskej republiky, v ten istý deň ako EČ MS z daného predmetu. ÚFIČ MS je ústna odpoveď pred predmetovou maturitnou komisiou. Súčasťou IČ MS je aj teoretická časť odbornej zložky a praktická časť odbornej zložky.

     EČ MS zo slovenského jazyka a literatúry je centrálne vypracovaný test obsahujúci osem ukážok. Ku každej ukážke sa viaže päť úloh s výberom odpovede zo štyroch možností a tri úlohy s krátkou odpoveďou. Čas na vypracovanie úloh testu je 90 minút. 

     Po prestávke nasleduje PFIČ MS. K nej je pripravený súbor štyroch tém. Žiak si vyberie jednu tému a k nej určenú žánrovú formu. Čas na vypracovanie je 150 minút. Žiak môže počas PFIČ MS používať určenú literatúru (pravidlá pravopisu a slovníky), ktorá bude pripravená v učebni.

     EČ MS z cudzieho jazyka je centrálne vypracovaný test, ktorý overuje komunikačné kompetencie v častiach počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a použitie gramatiky a lexiky. Čas na vypracovanie 36 úloh s výberom odpovede a 24 úloh s krátkou odpoveďou na úrovni B1 je 100 minút, čas na vypracovanie 46 úloh s výberom odpovede a 34 úloh s krátkou odpoveďou na úrovni B2 je 120 minút. 

     Po prestávke nasleduje PFIČ MS, ku ktorej je centrálne pripravené zadanie so štruktúrovaným obsahom v určenej žánrovej forme, preložené do každého cudzieho jazyka, ktoré vypracujú všetci žiaci.

     Čas na vypracovanie je 60 minút.

     Dobrovoľný predmet - EČ MS z matematiky je centrálne vypracovaný test obsahujúci 30 úloh. Z nich prvých 20 sú úlohy s krátkou odpoveďou, posledných 10 sú úlohy s výberom odpovede z piatich ponúkaných možností. Čas na vypracovanie úloh testu je 120 minút. Počas EČ MS z matematiky žiak môže používať iba prehľad vzťahov na poslednom liste testu a kalkulačku, ktorá nie je súčasťou mobilného telefónu. Nesmie používať kalkulačku s funkciami Graph, Graphic, Calc, Solve, programovateľnú kalkulačku a kalkulačku s grafickým displejom.

     ÚSTNA FORMA INTERNEJ ČASTI MS 

     Na ÚFIČ MS si žiak z každého predmetu (okrem teoretickej a praktickej časti odbornej zložky) žrebuje jedno zo schválených maturitných zadaní.

     Maturitné zadania zo SJL a cudzieho jazyka 

     pripravuje príslušná predmetová komisia školy. Schvaľuje ich riaditeľ školy na základe odporučenia predsedu predmetovej komisie školy do 31. marca príslušného školského roka a následne aj predseda príslušnej predmetovej maturitnej komisie do 30. apríla školského roka. Minimálny počet zadaní v jednom predmete je 30, pričom každé zadanie sa použije iba jedenkrát v danom dni. 

     Zadania vychádzajú z cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturanta z príslušného predmetu a ich obsah zohľadňuje aj predpísaný čas určený na trvanie skúšky a jej prípravu. Maturitné zadanie obsahuje dve alebo tri samostatné úlohy, ktoré sú podľa možností a charakteru predmetu z viacerých tematických okruhov. 

     Maturitné zadania sa nezverejňujú.

     Žiak má 20 minút na prípravu svojej odpovede a následne 20 minút na odpoveď. 

     V nej prostredníctvom monológu alebo dialógom s členmi maturitnej komisie žiak prezentuje svoje vedomosti a zručnosti. Obsah a charakteristika ÚFIČ MS z jednotlivých predmetov je uvedená v prílohe vyhlášky č. 318/2008 Z. z. v znení vyhlášky č. 209/2011 Z. z., III. časť Podrobnosti o spôsobe konania a obsahu ústnej formy internej časti maturitnej skúšky. 

     Témy na teoretická časť odbornej zložky 

     si žiak žrebuje jednu z 25 schválených tém. Maturitné témy sa nezverejňujú. 

     Žiak má 30 minút na prípravu svojej odpovede a následne 30 minút na odpoveď. Počas odpovede sa hodnotí porozumenie téme, používanie odbornej terminológie, samostatnosť prejavu, schopnosť aplikácie, správnosť a vecnosť odpovede. Obsah a charakteristika ÚFIČ MS z predmetu teoretická časť odbornej zložky je uvedená v prílohe vyhlášky č. 318/2008 Z. z. v znení vyhlášky č. 209/2011 Z. z., IV. časť Podrobnosti o spôsobe konania a obsahu teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky a praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky, oddiel Teoretická časť odbornej zložky. 

     Na praktickú časť odbornej zložky sa určí podľa náročnosti a špecifík odboru 1 až 15 tém, ktoré zahŕňajú charakteristické činnosti, na ktorých výkon sa žiaci pripravujú.

     Formu praktickej časti odbornej zložky určí riaditeľ školy na návrh predsedu predmetovej komisie. 

     Môže to byť:

     • praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy, 
     • obhajoba vlastného projektu, 
     • realizácia a obhajoba experimentu-
     • obhajoba úspešnej súťažnej práce.

     Praktická časť odbornej zložky (príprava a realizácia) trvá podľa povahy študijného odboru najviac 24 hodín (v študijnom odbore zubný technik, ortopedický technik najviac 33 hodín), v jednom dni najviac 8 hodín.

     V jeden deň môže žiak vykonať ÚFIČ MS (okrem praktickej časti odbornej zložky) najviac z troch predmetov. ÚFIČ MS zo všetkých predmetov (okrem praktickej časti odbornej zložky) žiak vykoná v priebehu najviac piatich pracovných dní. ÚFIČ MS je verejná.

     Žiak si na každú časť MS prinesie občiansky preukaz a vypne mobilný telefón.

     PRIHLÁSENIE NA MS 

     Žiak posledného ročníka do 30. septembra školského roka písomne oznámi triednemu učiteľovi predmety, ktoré si zvolil na MS, aj predmety, z ktorých chce vykonať dobrovoľnú skúšku. 

     Z predmetu zo skupiny cudzích jazykov oznámi aj zvolenú úroveň B1 alebo B2.

     Žiak so zdravotným znevýhodnením oznámi aj spôsob konania MS. 

     Zmenu predmetov, spôsobu vykonania alebo dodatočné prihlásenie na MS žiak písomne oznámi triednemu učiteľovi najneskôr do 15. októbra školského roka.

     Žiak môže vykonať IČ MS, ak úspešne ukončil príslušný ročník štúdia vzdelávacieho programu študijného odboru a ak vykonal EČ a PFIČ MS (bez ohľadu na výsledok týchto častí, ktoré žiak koná ešte pred ukončením posledného ročníka štúdia) a praktickú časť odbornej zložky. Žiak môže vykonať MS do troch rokov odo dňa, keď úspešne skončil posledný ročník strednej školy.

     Ak žiak neúspešne vykonal MS najviac z dvoch predmetov, školská maturitná komisia mu môže povoliť konať opravnú skúšku z týchto predmetov alebo časti skúšky z týchto predmetov. Žiak môže konať opravnú skúšku na svoju žiadosť najneskôr do troch rokov od ukončenia posledného ročníka strednej školy. Ak žiak neúspešne vykonal MS z niektorého predmetu aj na opravnej skúške, môže školská maturitná komisia povoliť konať druhú opravnú skúšku tohto predmetu na žiadosť žiaka, najneskôr do troch rokov od ukončenia posledného ročníka strednej školy.

     Výsledky EČ a PFIČ MS oznámi žiakom riaditeľ školy najneskôr 10 dní pred termínom ÚFIČ MS (pred odchodom na akademický týždeň). Žiak alebo jeho zákonný zástupca môžu požiadať riaditeľa školy o nahliadnutie do písomných prác a porovnať ich s kľúčom správnych odpovedí a pravidlami na hodnotenie do piatich dní odo dňa, keď sa o výsledku dozvedeli. Písomné námietky voči hodnoteniu PFIČ MS môžu podať Štátnej školskej inšpekcii prostredníctvom riaditeľa školy do ôsmich dní odo dňa, keď sa dozvedeli výsledok. 

     Žiak môže vykonať ÚFIČ MS bez ohľadu na výsledok EČ MS a PFIČ MS. 

     ÚFIČ MS v každom predmete obsahuje aspoň dve úlohy, ktoré sa hodnotia osobitnou známkou. Celkovým hodnotením ÚFIČ MS je stupeň prospechu – známka, ktorá sa určí ako vážený aritmetický priemer čiastkových známok podľa váhy každej známky v jednotlivých predmetoch. Hodnotenie ÚFIČ MS nie je ovplyvnené výsledkom EČ MS a PFIČ MS.

     Z predmetu, ktorý má EČ MS a PFIČ MS (slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk), žiak úspešne vykoná MS, ak 

     a) jeho hodnotenie ÚFIČ MS nie je horšie ako 3 (dobrý) a v PFIČ MS získa viac

           ako 25 % z celkového počtu bodov alebo v EČ MS získa viac ako 33 % z celkového 

           počtu bodov, alebo 

     b) jeho hodnotenie ÚFIČ MS je 4 (dostatočný) a v PFIČ MS získa viac ako 25 % z 

           celkového počtu bodov a súčasne v EČ MS získa viac ako 33 % z celkového počtu 

           bodov.

     Z predmetu, ktorý nemá EČ MS ani PFIČ MS (všetky ostatné predmety), žiak úspešne vykoná MS, ak jeho hodnotenie ÚFIČ MS nie je horšie ako 4 (dostatočný).

     Žiak úspešne vykoná MS, ak úspešne vykoná MS zo všetkých štyroch predmetov, na ktoré bol prihlásený.

     Ak žiak neúspešne vykoná MS z predmetu (nesplní vyššie uvedené požiadavky hodnotenia z niektorej časti MS z predmetu), po skončení ÚFIČ MS požiada ŠMK o možnosť konať opravnú skúšku 

     z neúspešne vykonaných častí alebo foriem MS z tohto predmetu. Ak chce žiak vykonať opravnú skúšku v septembri nasledujúceho školského roka, prihlási sa riaditeľovi školy do 30. júna školského roka. 

     Ak ani po opravnej skúške v septembri žiak nespĺňa podmienky na úspešné vykonanie MS z predmetu, prihlási sa riaditeľovi školy do 30. septembra na opravnú skúšku z tých častí MS (z EČ MS, PFIČ MS, prípadne ÚFIČ MS), z ktorých nespĺňa požiadavku na úspešné vykonanie MS. 

     Ďalšiu opravnú skúšku z ÚFIČ MS žiak vykoná v opravnom termíne ÚFIČ MS (február nasledujúceho školského roka), opravnú skúšku z EČ a PFIČ MS v čase riadneho termínu EČ a PFIČ MS nasledujúceho školského roka. Po vykonaní všetkých opravných skúšok, na ktoré bol žiak prihlásený, PMK posúdi, či žiak splnil podmienky na úspešné vykonanie MS z predmetu.

     Žiak úspešne vykoná EČ MS z dobrovoľného predmetu, ak v nej získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov. 

     Žiak neúspešne vykoná MS z dobrovoľného predmetu, ak v EČ MS nezíska 33 % z celkového počtu bodov, v PFIČ MS nezíska 25 % z celkového počtu bodov, v ÚFIČ MS je jeho hodnotenie 5 (nedostatočný) alebo si vyžreboval zadanie, ale naň neodpovedal. Tieto skutočnosti nemajú vplyv na úspešné vykonanie MS a na vysvedčení sa neuvádzajú.

     UKONČENIE MS A ŠTÚDIA 

     Ak žiak neospravedlní svoju neúčasť na MS alebo jeho ospravedlnenie nebude uznané, posudzuje sa, akoby dňom nasledujúcim po termíne konania skúšky štúdium zanechal (prestáva byť žiakom školy). Neúčasť na MS z dobrovoľného predmetu nie je potrebné ospravedlňovať, pri neúčasti sa žiak nehodnotí. Je však vhodné z organizačných dôvodov, aby žiak ospravedlnil svoju neúčasť najneskôr týždeň pred skúškou. 

     Ak sa žiak na niektorej časti MS správa nevhodným spôsobom, predseda PMK alebo dozerajúci učiteľ jeho skúšku preruší. Ak predseda ŠMK alebo PMK nedovolí žiakovi v skúške pokračovať, žiak opakuje skúšku, prípadne jej časť, v riadnom termíne nasledujúceho školského roka. 

     Žiakovi, ktorý úspešne vykonal MS, sa do piatich dní od konania poslednej časti MS vydá vysvedčenie o MS a výučný list. Na vysvedčení je uvedené hodnotenie jednotlivých častí MS a dátum konania poslednej časti MS. Ak je EČ alebo PFIČ MS vykonaná v mimoriadnom skúšobnom období v septembri nasledujúceho školského roka poslednou časťou MS, vysvedčenie o MS sa žiakovi vydá najneskôr do 10 dní od vykonania skúšky. 

     Dňom nasledujúcom po dni, keď žiak úspešne vykonal MS, prestáva byť žiakom školy. Ak žiak nevykonal v určenom termíne MS a bola mu povolená opravná skúška, odklad skúšky alebo jej opakovanie, zachovávajú sa mu práva a povinnosti žiaka do konca školského roka, v ktorom mal štúdium ukončiť. Zánikom práv a povinností žiaka nie je dotknutá možnosť žiaka vykonať MS.

     ŽIACI SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM 

     Žiaci so zdravotným znevýhodnením (ZZ) môžu mať upravené podmienky na vykonanie MS.

     Úpravy sa vzťahujú na jednotlivé časti MS, na cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z jednotlivých predmetov, na externé testy, písomné práce a maturitné zadania. Úpravy sa týkajú predĺženia časového limitu pri riešení úloh testov EČ MS, úpravy alebo nahradenia niektorých úloh, grafickej úpravy testov EČ MS ...

     Žiak so ZZ pri prihlasovaní na MS v prílohe oznámi spôsob vykonania MS. V prílohe sú uvedené osobné údaje žiaka, požadované úpravy a odborný posudok odborníka (lekára, špeciálneho pedagóga alebo psychológa), ktorý má žiaka so ZZ vo svojej odbornej starostlivosti. 

     Žiak s vývinovými poruchami učenia alebo so sluchovým postihnutím môže z predmetu zo skupiny cudzích jazykov konať len ÚFIČ MS.

      

     Viacinfo na http://www.nucem.sk/sk/maturita